แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญของการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ

หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์ เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหาร

ศึกษาปัจจัยว่าด้วยองค์ประกอบขององค์การสภาพแวดล้อมขององค์การ ตลอดจนปัจจัยประกอบ (Contingency Factors) ที่พึ่งนำเข้าร่วมพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การ ตลอดจนการแบ่งส่วนองค์การ (Departmentalization) ขององค์การทั่วไป และองค์การสาธารณะ (Public organization) ตลอดจนเทคนิควิธีการในการปรับโครงสร้างขององค์การ (Reorganization) การปฏิรูประบบบริหาร (Administrative Reform) การสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์การ (Reinventing) การรื้อปรับระบบกระบวนการหลักในองค์การ (Reengineering)

เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผน การจัดระเบียบ การจัดการ ชี้นำ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งการจัดการโครงการเป็นการวางแผนและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรด้านบุคคลและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ  โดยคาดคะเนทิศทางและระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงโครงการสำเร็จ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อจะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะประมาณราคาของโครงการได้ การจัดการโครงการมีหัวใจสำคัญ คือ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรที่กำหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ

ศึกษาหลักการพื้นฐานและสภาวะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร ลักษณะและรูปแบบความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อองค์การ การวัดและประเมินมูลค่าความเสี่ยง การวิเคราะห์ ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ กระบวนการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยง