การบริหารการตลาดยุคใหม่ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน การตลาดแบบ STP การวางแผนการตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด การปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาด การบริหารสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูณณาการ และการสร้างตราผลิตภัณฑ์

223305  การตลาดทางตรง

       ศึกษาแนวคิด สภาพแวดล้อม กระบวนการการจัดการตลาดทางตรง ประเภทและหลักการของการตลาดทางตรง ขั้นตอนในการทำตลาดทางตรง การวางแผน การจัดการฐานข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการจลาดโดยตรงในลักษณะต่าง ๆ

22 4307  การจัดการงานขาย

           ศึกษาแนวคิด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการขาย การจัดรูปองค์การงานฝ่ายขาย การบริหารงานขายยุคใหม่ การพยากรณ์ยอดขาย การกำหนดโค้วต้าการขาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างทีมขาย การกำหนดอาณาเขตขาย การติดตามและประเมินผลงานของพนักงานขาย จรรยบรรฯของพนักงานขาย และการจัดทำแผนงานขายเชิงปฏิบัติการ

223204  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

             ศึกษาแนวความคิดการจัดการช่องทางการตลาด สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด สถาบันคนกลางทางการตลาด โครงสร้างของช่องทางการตลาด การจัดรูปแบบองค์การของโครงสร้างช่องทางการตลาด นโยบายการตลาด กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด การออกแบบช่องทางการตลาด ระบบสนเทศในช่องทางการตลาด การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าและบริหารศูนย์กระจายสินค้า 

244316  สถิติและวิธีวิจัยทางธุรกิจ

         ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ ระเบียบการทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร สุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับสถิติ

008001  สถิติทั่วไป

            ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย

224206  การจัดการการตลาดยุคใหม่

          ศึกษากระบวนการบริหารการตลาดและการจัดทำแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การประมาณการยอดขาย การใช้กลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์การตลาด การวางแผนตลาด การจัดการงบประมาณ การควบคุมและการประเมินผล

223205  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

        ศึกษาแนวความคิดและความสำคัญการสื่อสารทางการตลาด การวางแผนกยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณากาด้วยสื่อร่วมสมัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า และโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ สินค้าและตรายี่ห้อและเพื่อกระตุ้นการซื้อ

223202 การจัดการผลิตภัณฑ์

           ศึกษาการวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ แนวความคิดสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การปรับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใหม่

224211  การวิจัยการตลาด

           ศึกษาบทบาทการวิจัย ลักษณะรูปแบบ การกำหนดปัญหาการวิจัยการตลาด วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัย การตลาด การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงาน การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด หลักจริยธรรมของการวิจัยทางการตลาด