แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่าง ๆ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสำคัญระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยเน้นถึงบทบาทของแต่ละหน้าที่ต่าง ๆ และจริยธรรมของการประกอบธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น