บทบาทและความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ อิทธิพลของครอบครัว กลุ่มอ้างอิง สื่อ สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน กรณีศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาดของสินค้าแต่ละประเภทที่ต้องการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ