ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม มนุษย์สัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารและการบริหารงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี