ศึกษาภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดำเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์      ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซัพพลายเชน ต้นทุนโลจิสติกส์และแนวคิดบริหารซัพพลายเชน การประเมินความสามารถของซัพพลายเชน การบริหารซัพพลายเช่น กรณีศึกษา หรือแบบปฏิบัติที่ดีทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน