การประยุกต์ความรู้ทางวิชาการในหลักสูตร การวิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ กรณีตัวอย่างของปัญหาทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์