การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการข้อมูลในขั้นสูงที่ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหารงานในองค์กร