204115  การจัดการกลยุทธ์

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

          ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการจัดการกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ