หลักการเบื้องต้นของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Solver (MS Excel) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจำลองปัญหาเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านการขนส่ง (Vehicle routing Problem) ปัญหาด้านการจัดตารางการทำงาน(Schedule Problem) ปัญหาด้านการจัดตำแหน่งที่ตั้ง (Facility Location Problem) ปัญหาด้านการจัดตำแหน่งการวางสินค้าหรือสัมภาระ(Load Planning Problem) และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง