ศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ โดยใช้วิธีการทางบริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์การ 

การวิเคราะห์ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การกำหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

การวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง


บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของการผลิต ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพยากรณ์ การวางแผน การตัดสินใจเพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเภทของกระบวนการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนและควบคุมโครงการ การควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ได้แก่ ตัวแบบขนส่ง ตัวแบบพัสดุคงคลัง การใช้เทคนิคข่ายงาน PERT/CPM ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน ทฤษฎีอนาคตศึกษา (Future Studies) การจัดการคุณภาพ (Total Quality Management)